Torque ...
TorqTech
TorqSensor
TorqAppli
TorqSicon
TorqMeter
TorqGuide
TorqControl
TorqTester
TorqDriver
TorqCali
Panel Meter
Stationary Meter
Portable Meter
PC based Instruments
Multi-Monitoring
Torque (토크측정 및 표시)
  Low speed  
DI7000-AV ( Active )
DI7000 -AMV(Passive)
 • 입력: +-5V, 10V / 0 /4 ~ 20mA
 • 센서전원 : 15V, 24V
 • 5 Digits and full scale
 • 정확도 : 0.02%
 • 전원공급 : 110 /220V AC/50,60Hz
 • Peak hold function
 • Relay output 2
 • Analogue output 0 ~ +-10V / 4-20mA
 • Reset function
 • Option : RS232 / 485

기술 메뉴얼 ...... MB-DI7000-AV1

   
 • 입력: 0.5 mV ~ 3.5 mV
 • 센서전원 : 5 , 10V
 • 5 Digits and full scale
 • 정확도 : 0.02%
 • 전원공급 : 110 /220V AC/50,60Hz
 • Peak hold function
 • Relay output 2
 • Analogue output 0 ~ +-10V / 4-20mA
 • Reset function
 • Option : RS232 / 485

기술 메뉴얼 ...... MB-DI7000-AMV1

 
  High speed 및 digital출력 ( RS 232 )  
GM80-PA
 • 데이터로거 기능 및 신호처리;3000 개
 • 입력 : 능동.수동입력신호
 • 빠른 데이터율 : 1000개/초
 • 10개의 독립파라미터 설정
 • RS 232 Interface
 • 2개의 set point 출력; 3 msec
 • 최소.대값메모리
 • 다양한 단위설정 10 개
 • 3개의 외부의 trigger 기능
 • 소프트웨어 지원 (옵션 )
   
RPM (속도 측정 및 표시)
  Low speed 및 analog출력  
DI-7000-SQW1
 
 • 입력: 펄스
 • 센서전원 : 15V, 24V
 • 5 Digits and full scale
 • 정확도 : 0.02%
 • 전원공급 : 110 /220V AC/50,60Hz
 • Analogue output 0 ~ +-10V / 4-20mA
기술 메뉴얼 ...... MB-DI7000-SQW1
  High speed 및 digital출력 ( RS 232 )  
AS80-PA
 • 데이터로거 기능 및 신호처리; 2000 개
 • 입력 : 펄스
 • 빠른 데이터율 : 1000개/초
 • 10개의 독립파라미터 설정
 • RS 232 Interface
 • 2개의 set point 출력; 3 msec
 • 최소.대값메모리
 • 다양한 단위설정
 • 3개의 외부의 trigger 기능
 • 각도 가능
 • 소프트웨어 지원 (옵션 )
   

상세한 제품 및 기술사양 문의는...